in قیمت

سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی باید افزایش یابد

سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی باید افزایش یابد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان زنجان، سيد مصطفي آذركيش در گردهمایی معاونان آموزش متوسطه نواحی و مناطق استان در شهرستان سلطانیه با اشاره به سند تحول بنیادین گفت: طبق مقررات دانش آموختگان در 110 رشته کاردانش نیازی به آزمون برای کسب مجوز کار ندارند و در بند 76 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور بر افزایش سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی کشور تاکید شده است.

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: طبق  تجربیات چندین ساله در حوزه کاردانش وبند 78 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ، روابط متقابل تحصیل با اشتغال ومتناسب سازی سطوح و رشته های مختلف تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال نیز اجرایی می شود.

سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی باید افزایش یابد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان زنجان، سيد مصطفي آذركيش در گردهمایی معاونان آموزش متوسطه نواحی و مناطق استان در شهرستان سلطانیه با اشاره به سند تحول بنیادین گفت: طبق مقررات دانش آموختگان در 110 رشته کاردانش نیازی به آزمون برای کسب مجوز کار ندارند و در بند 76 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور بر افزایش سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی کشور تاکید شده است.

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: طبق  تجربیات چندین ساله در حوزه کاردانش وبند 78 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ، روابط متقابل تحصیل با اشتغال ومتناسب سازی سطوح و رشته های مختلف تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال نیز اجرایی می شود.

سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی باید افزایش یابد

کرمان نیوز

Related Posts

Written By: