in خبر مهم ایران

سرمایه گذاری در آموزش و پرورش باعث رشدتوسعه در كشور مي شود

سرمایه گذاری در آموزش و پرورش باعث رشدتوسعه در كشور مي شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان كرمان، علیرضا رزم حسینی در جلسه  شورای آموزش و پرورش استان کرمان گفت: مدیران معین مناطق اقتصادی استان کرمان می توانند برای ارتقاء سطح کیفی آموزش و پرورش کمک کنند که با این کار تحولی جدی در این نهاد صورت می گیرد.

رزم حسینی با بیان اینکه اهمیت آموزش و پرورش بر کسی پوشیده نیست خاطر نشان کرد:  کشورهایی که روند رو به پیشرفت و توسعه  را طی کردند سرمایه گذاری خوبی در این حوزه انجام داده اند.

رزم حسینی با بیان اینکه کیفیت آموزش و پرورش در دنیا به صورت تساعدی در حال پیشرفت است، عنوان کرد: آموزش، تنها یک بخش کار است و در واقع  نتیجه همه آموزش هایی که  ارائه می شود باید پرورش باشد و آموزش وسیله ای برای پرورش و توانمند کردن انسانهاست.

رزم حسینی  خواستار همکاری و مشارکت همه ی دستگاه های اجرایی و مردم در فعالیت های آموزش و پرورش شد و افزود: سهم دستگاه های مختلف در آموزش و پرورش نیز باید در سطح ملی و استانی مشخص شود.

سرمایه گذاری در آموزش و پرورش باعث رشدتوسعه در كشور مي شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان كرمان، علیرضا رزم حسینی در جلسه  شورای آموزش و پرورش استان کرمان گفت: مدیران معین مناطق اقتصادی استان کرمان می توانند برای ارتقاء سطح کیفی آموزش و پرورش کمک کنند که با این کار تحولی جدی در این نهاد صورت می گیرد.

رزم حسینی با بیان اینکه اهمیت آموزش و پرورش بر کسی پوشیده نیست خاطر نشان کرد:  کشورهایی که روند رو به پیشرفت و توسعه  را طی کردند سرمایه گذاری خوبی در این حوزه انجام داده اند.

رزم حسینی با بیان اینکه کیفیت آموزش و پرورش در دنیا به صورت تساعدی در حال پیشرفت است، عنوان کرد: آموزش، تنها یک بخش کار است و در واقع  نتیجه همه آموزش هایی که  ارائه می شود باید پرورش باشد و آموزش وسیله ای برای پرورش و توانمند کردن انسانهاست.

رزم حسینی  خواستار همکاری و مشارکت همه ی دستگاه های اجرایی و مردم در فعالیت های آموزش و پرورش شد و افزود: سهم دستگاه های مختلف در آموزش و پرورش نیز باید در سطح ملی و استانی مشخص شود.

سرمایه گذاری در آموزش و پرورش باعث رشدتوسعه در كشور مي شود

ورزشی

Related Posts

Written By: